MakDom – FAQs

Што е МакДом?

макдом.мк е нова онлајн маркетинг
платформа која секогаш се стреми да
ви обезбеди разновидни недвижнини
согласно вашите потреби.

 

Како да се регистрирам?

Кликни на следниот линк:
https://makdom.mk/my-accоunt/
Пополнете ги празните полиња со
ваши лични информации.
Внесете ваша е-маил адреса и
соодветна лозинка која ќе содржи
минимум една голема буква и еден
симбол.

Како да ја променам мојата лозинка?

Кликнете Во полето “Forgot your
password”. При тоа ќе ви пристигне
емаил на вашата емаил адреса за
променка на лозинка. Кликнете на
линкот и во нов прозор ќе ви излезе
поле кадешто ќе треба да ја внесете
вашата нова лозинка.

Колку огласи можам да објавувам?

Ве следуваат 30 огласи на месечна
база да објавувате на нашата
платформа.

Како можам да ве контактирам во
случај на проблем?

Емаил: info@makdom.mk
077 925 249